สวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น

ไผ่ยักษ์ (น่าน)                                                      ไผ่ซางหม่น

                     

ไผ่ซางนวล                                                    ไผ่รวกดำ (น่าน)