สวนรวบรวมพันธ์ุพืชท้องถิ่น

ไผ่ยักษ์(น่าน)

ไผ่ซางหม่น

ไผ่ซางนวล

ไผ่รวกดำ(น่าน)