โครงสร้างบุคลากร

 งานอำนวยการ

พี่ทิวา

พี่อุ๋ยคำรณ

งานโครงการพระราชดำริ

31934

พี่ภาส

งานยุทธศาสตร์/สารสนเทศ และการให้บริการแก้ไขปัญหาเกษตร

พี่เกะ

งานเห็ด/แปลงรวบรวมต้นพันธ์ผักพื้นบ้าน

พี่ทิวา

งานอาคารฝึกอบรม

31934

พี่เกะ

งานส่งเสริมและพัฒนา ไม้ดอก ไม้ประดับ

งานส่งเสริมและพัฒนาด้านไผ่

 พี่อุด พี่ยอม

งานพัฒนาแปลงแม่พันธ์ไม้ผล-ไม้ยืนต้น/แมลงเศรษฐกิจ

พี่อุ๋ย

งานเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฏีใหม่/เรือนเพาะชำ