สถิติผู้รับบริการศูนย์ฯ

ปีงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 )

  • ศึกษาดูงาน จำนวน 35 คน
  • เยี่ยมชมเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 15 คน

รวมทั้งสิ้น 50 คน

________________________________________

ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )

  • ศึกษาดูงาน จำนวน 297 คน

หมายเหตุ : ข้อมูลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565