เกี่ยวกับองค์กร

               ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2529 โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนน่าน จัดตั้งในพื้นที่ของกรมทหารพรานที่ 32 บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอเมือง (ปัจจุบันเป็นอำเภอภูเพียง) จังหวัดน่าน ต่อมากรมทหารพรานขอใช้พื้นที่ทั้งหมด จึงเคลื่อนย้ายไปก่อตั้งที่ทำการที่บ้านถืมตอง หมู่ที่ 4 ตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อปี พ.ศ.2531 โดยมีพื้นที่ทำการประมาณ 43 ไร่ และมีพื้นที่สาขาอีก 1 แปลง 170 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ต่อมาพื้นที่คับแคบลง เนื่องจากได้รับภารกิจจากกรมส่งเสริมการเกษตรมากขึ้น จึงย้ายพื้นที่ทำการและแปลงขยายพันธุ์มาพื้นที่ใหม่ จำนวน 300 ไร่ เลขที่ 152 บ้านห้วยยื่น หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน  ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 16 – 17
ถนนน่าน – ทุ่งช้าง เลขที่ 152 บ้านห้วยยื่น หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Web site : http://www.aopdh08.doae.go.th
E-mail : aopdh08@doae.go.th
พื้นที่บริเวณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน  จำนวน 300 ไร่ โดยมีอาณาเขต ดังนี้
-ทิศเหนือ ติดกับหมู่บ้านห้วยยื่น
-ทิศใต้ ติดกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน
-ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ำน่าน
-ทิศตะวันตกติดกับถนนสายน่าน – ทุ่งช้าง
ข้อมูลทางกายภาพ

แหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร
– อ่างเก็บน้ำฝายห้วยแล้ง ขนาดความจุ 40,000 ลูกบาศก์เมตร
– แม่น้ำน่าน อยู่ห่างจากแปลงแม่พันธ์ประมาณ 100 เมตร

ลักษณะพื้นที่
ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาและเชิงเขา ด้านหน้าเป็นพื้นที่ต่ำสุด ติดกับถนนสายน่าน – ทุ่งช้าง และเป็นเชิงเขาเข้าไปด้านหลัง ได้สร้างอ่างเก็บน้ำฝายห้วยแล้ง ขนาด 40,000 ลูกบาศก์เมตร ภายในศูนย์ ฯ มีพื้นที่ใช้สอยเป็นลักษณะลูกคลื่นและเชิงเขา มีการปรับสภาพพื้นที่บางส่วนให้เป็นที่ราบและแนวขั้นบันได เพื่อเป็นแนวปลูกพืชและอนุรักษ์ดินและน้ำ ปัจจุบันใช้ในการปลูกแฝกตามแนวระดับเป็นจุด ๆ พื้นที่ใช้สอยส่วนใหญ่เป็นเชิงเขา มีความลาดเทประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ จนถึงประมาณ  70 เปอร์เซ็นต์
เนื่องจากอ่างเก็บน้ำภายในศูนย์ฯ ไม่เพียงพอ จึงมีการชักน้ำจากแม่น้ำน่านโดยใช้ปั๊มยกสูง (ปั๊มซัพเมิร์ส) เพื่อนำมาใช้ในแปลงที่น้ำจากอ่างเก็บน้ำส่งไปไม่ทั่วถึง และในพื้นที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำในช่วงที่น้ำไม่เพียงพอ ระยะทางไกลสุดที่ส่งน้ำน่าน ถึงพื้นที่ใช้สอย 950 เมตร และความต่างระดับในการยกน้ำจากลำน้ำน่าน ถึงพื้นที่ใช้สอยสูงสุด 80 เมตร ช่วงเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำจากลำน้ำน่าน โดยเฉลี่ย 7 เดือนต่อปี
พื้นที่ที่มีการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ มีความต่างระดับสูงสุด 50 เมตร โดยใช้ทั้งแปลงแม่พันธุ์ แปลงเรียนรู้ แปลงทดสอบ โรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช อาคารที่ทำการ และอาคารฝึกอบรม
ภารกิจ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลัก
ภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร โดยมีภารกิจย่อยเพื่อสนับสนุนให้ภารกิจหลักประสบความสำเร็จ ดังนี้
1.ศึกษาทดสอบเพื่อพัฒนาการฝึกอบรม การผลิตปัจจัยการผลิต และให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร
2.ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร
3.ผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
4.ให้บริการทางการเกษตรและเป็นที่ปรึกษาวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร
5.ประสานงานวิชาการ ติดตาม และประเมินผลการฝึกอาชีพ การผลิตบริการพันธุ์พืชและบริการทางการเกษตร
6.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เราจะ มุ่งมั่นการพัฒนาอาชีพการเกษตร ให้มีความมั่นคง เกษตรกรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ
-ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ให้มีความยั่งยืน เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้
-ให้การบริการด้านการเกษตร ช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคตามสภาพปัญหาของเกษตรกร
-ศึกษา ทดสอบ และจัดทำแปลงเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและบูรณาการ การทำงานกับทุกภาคส่วน
-สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

จังหวัดในความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน

มี 3 จังหวัดคือ จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดลำปาง