สาระน่าสนใจ

ไผ่ สร้างป่า สร้างอาชีพ สร้างรายได้

ไผ่

ชื่อสามัญ  Bamboo    

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bambusa sp

ชื่อวงค์  GRAMINEAE

          จัดเป็นประเภทไม้ยืนต้นตระกูลหญ้า   กอหนึ่งมีประมาณ 20-50 ลำ สูงประมาณ 5-20 เมตร ลักษณะเป็นข้อปล้องผิวเกลี้ยงแข็งมีสีเขียวหรือเหลืองแถบเขียวขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ ใบเป็นใบเดี่ยวยาวแคบขอบใบเรียบ ผิวใบสีเขียวมีขนอ่อนๆคลุมบนผิวใบความกว้าง ยาว ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์  ดอกออกเป็นช่อตามปลายยอดและบริเวณข้อปล้องเมื่อดอกแห้งก็จะสิ้นอายุขัยและตาย  ลักษณะผลหรือลูกคล้ายเมล็ดข้าวสาร

ไผ่ กับการส่งเสริมของศูนย์ฯ

           ไผ่ สามารถปลูกทดแทนในพื้นที่ไร่เลื่อนลอยได้  เพราะเกิดเป็นป่าได้เร็ว รากช่วยจับยึดน้ำจากฝน และยึดเกาะดิน  ป้องกันการซะล้างพังทลาย รวมถึงซากใบเกิดเป็น ดินขุยไผ่ มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธารได้ดี  เป็นป่าที่มีอาหาร มีไผ่ใช้สอย และที่สำคัญก่อให้เกิดเป็นรายได้ เป็นอาชีพที่มั่นคงได้ ดังนั้น   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน   จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของไผ่ และได้ดำเนินการส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่เป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดน่าน เพื่อให้ได้พื้นที่ป่าต้นน้ำ และก่อไห้เกิดเป็นรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน

ภาพนิ่ง1 ภาพนิ่ง2 ภาพนิ่ง3 ภาพนิ่ง4 ภาพนิ่ง5 ภาพนิ่ง6 ภาพนิ่ง7 ภาพนิ่ง8 ภาพนิ่ง9 ภาพนิ่ง10 ภาพนิ่ง11 ภาพนิ่ง12 ภาพนิ่ง13 ภาพนิ่ง14 ภาพนิ่ง15 ภาพนิ่ง16 ภาพนิ่ง17 ภาพนิ่ง18 ภาพนิ่ง19 ภาพนิ่ง20 ภาพนิ่ง21 ภาพนิ่ง22 ภาพนิ่ง23 ภาพนิ่ง24 ภาพนิ่ง25 ภาพนิ่ง26 ภาพนิ่ง27 ภาพนิ่ง28

____________________________________________________________